ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/19
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 27
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ބުނާ ބުނުން
ޚަޔާލުގެ ގަނޑުވަރެއް
ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.... ޑރ.އިޤްބާލްގެ ޝިކުވާ
ބަހާއި އަދަބުގެ ތަރުބިއްޔަތު
ލާގެ މަސައްކަތް
އައްސުލްޠާނާ ޚަދީޖާރެހެންދި ކަބައިދިކިލެގެ
ދިރިހުރި މިސާލެއް
ދިވެހި ބަހުންވެސް ކުރުލިޔުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަވަރަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.
ހޭއަރުވައިލުމެއް... ޅެމެއް
ޅެމެއް ....ވަންނަ ދޮރުތަކަކީ އަމިއްލަ ބަހަށް އެހެނިހެންބަސް އަލުން
ރުޅި... ޅެމެއް
ބައްޕަގެ އާދޭސް.... ޅެމެއް
ޙަޔާތުގެ މައިދާނުގައި.....ޅެމެއް
ޚިދުމަތްކުރުން... ޅެމެއް
ފަހުބަސް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jun-1981
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/19
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
0794_0001.pdf2.01 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.