ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/207
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 177
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާ މެދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދެއްވި ތަޤުރީރު: 11 ނޮވެމްބަރ 1993 ދުވަހު ރިޔާސީ 4ވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު
ގއ. ކޫއްޑޫ (ކުބުއްޑޫ) ފަޅުވުން
ކުރުވާހަކަ
މަލިކުގައި ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާ މެދު 5
އަލްބީރޫނީ "ފަލަކީ ޖޯގްރަފީގެ ޢާލިމް"
ދިވެހިބަހުގެ ފަސްވަނަ މަޚްރަޖު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްވި ކުޑަކުއްޖާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަވިހި އަތޮޅާއި، މީހުން އުޅޭ ދުއިސައްތަ ދެރަށް ... ޅެމެއް
ތަޖުރިބާ އިން ތަންކޮޅެއް ... ޅެމެއް
ކުޑަކުދީންނަކީ ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ރީތި އަޚުލާޤު
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ގުރައެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާޔަކުން އޭނާ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Dec-1993
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/207
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
177.pdf57.32 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.