ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/240
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 209
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ޅެން ހެދުމާމެދު ދެތިން ބަހެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު: 1417ހ.ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ
ދިވެހިބަސްތޯ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ކަލަންޑަރުން: ލިޔުންތެރީންގެ ދުވަސް
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
ކަން ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ބަސް ޢާއްމު ކުރުން
1417ހ. ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް
ބަހުގެ ބަހުސް: މަރުޙަބާ...މަރުޙަބާ...
ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން: އައްޝައިޚުލްއުސްތާޛުލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ
ކުރުވާހަކަ: އިންތިޒާރު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: މިއީ މޮޔައެއްތަ ނޫނީ ބުއްދިވެރިއެއްތަ؟
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ރަންގުޅި
ދިވެހި ޢަޒުމް ... ޅެމެއް
ތެދު ހިތެއްގެ އިޤުރާރު ... ޅެމެއް
ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މައިމީހާގެ ކިރު ... ޅެމެއް
މިނިވަންދުވަހުގެ ޒިކުރާ ... ޅެމެއް
...އާޅެން: އޭނާ، ކަލާ، އަހަރެން
!ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ލޯބީގެ އުފާ ޙާޞިލުވިޔަ ދޭށެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ވަގުތު ފާއިތުވީ ފަހުން
އިސްދާރު ތާރީޚު: Aug-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/240
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 209-23102016202830.pdf40.03 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.