ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/247
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 216
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: އަތޮޅުތަކުގެ ދެވަނަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް
.ނިއުޔޯރކް އެއަރޕޯރޓްގައި އޮތް ޕާރޓީއެއްނަމަ ... އެ ވޯލކީޓޯލކީތައް ގެނައީ ޗާރޓަރ ފްލައިގހޓް އަކުންނެވެ
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް 1417
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން ލިޔުއްވި ފޮތްތަކުގެ ކުރު ބަޔާނަކާއި އެފޮތްތަކުގެ ފިހުރިސްތު
ޘަޤާފަތާއި އަދަބިއްޔާތު
އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
ސްކްރީން ޕްލޭއެއް ލިޔުން
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ހުމާޔޫން ރަސްގެފާނާއި ނިޒާމު ސައްޤާ
ކިހިނެއްތަ ވަކިވެވޭނީ ... ޅެމެއް
އާހުގެ ރަޙުމް ... ޅެމެއް
ހަލާކުގެ އަނދަވަޅު ... ޅެމެއް
މަރްޙަބާ! ޒިޔާރަތްކުރާ އަހަރު "މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ - ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ ... ޅެމެއް
ވެށިގެ އިލްތިމާސް ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ލޯބީގެ ޅެމެއް
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ނަމަނަމަ އެކަން ނުއަންގާށެވެ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Mar-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/247
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 216-23102016230224.pdf37.59 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.