ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/250
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 219
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: މާލޭ ސަމިޓް
.ފަސްގަރުނު ވަންދެން އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން ކޮށްފައިވާ އިސްތަންބޫލަކީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ މިއުޒިއަމެކެވެ
.ޝިހާބަކީ އެންމެގިނަ މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔުއްވި ރަންގަލަމުގެ ވެރިޔާއެވެ
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
ބާންގެ ދަރާ" ގެ ތަޢާރަގު"
ތާރީޚީ ގޮތުން މުލީއާގެ
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އަދަބިއްޔާތު
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ދިވެހި ގުނުން
ރައިވަރުގެ ފޮނި މާމެލާމެލި، ނެތިހެދޭ ގުލްޒާރަކަށް، ގައިމުވެސް ނުކިޔޭނެޔޭ ޅެންވެރިކަމުގެ ގުލްޒާރެކޭ
ކުރުވާހަކަ: ކެތީގެ ފެން
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ޚަލީފާ މައުމޫނާއި ނިކަމެތި އަންހެނަކު
މިޞްރާބު ބަދަލުކޮށްފިން ... ޅެމެއް
ބައްޕަގެ ނަސޭހަތާއި ވަޞިއްޔަތް ... ޅެމެއް
އަހުރެންގެ ނަމަށް ނަފުރަތު ނުކުރައްވާށެވެ. ... ޅެމެއް
ދުނިޔޭގެ ދުޅަ ... ޅެމެއް
އާޅެން: ހާދަހާ ދެރައޭ ހާދަހާ ދެރައޭ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ރަހުމަތްތެރިޔާ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ކަލޭ ހުރިނަމަ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jun-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/250
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 219.pdf22.9 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.