ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/253
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 222
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ވާހަކައިގެ ވާހަކަ
ޤައުމިއްޔަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ޤައުމިއްޔަތާ ގުޅޭ ބައެއް މުހިންމު ތާރީޚުތައް
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
ނައިފަރު ހުކުރު މިސްކިތް
ދާރުލް އާސާރުން: ފަގުޑިކޮޅު
ނުވަވަނަ ސާކް ސަމިޓަކީ ސާކުގެ ތާރީޚުގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ސަމިޓް
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީ ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ކުރުވާހަކަ: ފަޓާނީކޮއި
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: މައިންނަށް ފެން ނުދެނީވިއްޔާ ސޫތްޕަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ
.ރީތި ކޮންމެ އެއްޗެއް މީހުން ބަލައިއުޅެނީ އެކަހަލަ އެއްޗެއް ހަދާކަށެއް ނޫނެވެ
ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައިގެ އާދޭސް ... ޅެމެއް
ލޯބީގެ ވަރިފަށް ... ޅެމެއް
ކުރިޔަށް ދިވެހި ޤައުމު ... ޅެމެއް
އާޅެން: އަހަރެންގެ އާދަ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ދިރުން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ދެ އަނގޮޅި؟
އިސްދާރު ތާރީޚު: Sep-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/253
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 222.pdf23.79 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.