ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/338
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 107
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީމަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ތާއަބަދު ދެމިހުުންނަ ހެޔޮޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ / އެޑިޓޯރިއަލް
އިބްރާހިމް ޝިހާބު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ރައީސް މަޢުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ޝިހާބުގެ ފަނޑުވުމެއްނެތް ހަނދާން / ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އަޅުގަނޑު ދުށް އިބްރާހިމް ޝިހާބު / މުޙައްމަދު ޖަމީލު
ހަނދާނުގެ ސަފްޙާތަކުގެ ތެރެއިން... ފަތިސް އިން ނަގާފައި / ޢިބްރާހިމް ޝިހާބު
ތާރީޚުގެ ޚިދުމަތުގައި ޝިހާބު / އަޙުމަދު ޝަފީޤު
ތެދުވެރި އެހީތެރިއެއް މާތް މުރުޝިދެއް / ޢަބްދުﷲ ސާދިޤު
އަލްއުސްތާޛުލް މަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ޝިހާބު ހާމަކޮށްދެއްވި ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތެއް ؟ ފާރޫޤު ޙަސަން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޝިޙާބުގެ ހަނދާނުގައި / އާދަމް ސަލީމް ، ހޯރަފުށި
އަގުހުރި ޝަޚުސިއްޔަތެއްގެ ހަނދާނުގައި / ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފު
ފަނޑުވުންނުވާ ޛިކުރާއެކޭ / އާއިޝަތު މޫސާ، ގ.ރޯޒީ
ހަނދާނުގެ ތެރެއިން އޮނަރަބަލް އަލްމަރުޙުމް އިބްރާހިމް ޝިހާބު / އަމީނާ ހުސައިން، ގ.ނޫރާނީވިލާ
ސުވަރުގެ / ޢިބްރާހިމް ޝިހާބު
އިސްދާރު ތާރީޚު: Feb-1988
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީމަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/338
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 107.pdf20.65 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.