ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. https://favvaaru.mv/jspui.bak/handle/123456789/90
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 252
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: މާޗް ފަނަރައާ ގުޅިގެން ހިތާމަވެރި ހަނދާނެއް
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް
"އަސަރަކާ އަދި ފޮނިކަމެއް، އެކިބަސްބަހުން ހަމަފެނުނަކަސް، އަސަރުގަދަ އަދި އެންމެ ފޮނިބަހަކީ، މަށަށްމި ދިވެހިބަހޭ"
ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން: ކަރިއްޔާ ކަޅުތުއްތު ދީދީ
އިތުރުސާހިބާ ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އިބުނު މާޖިދު: ކަނޑުގެ ސިންގާ
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް 3 "ކަލާފާނު"
.ހިންދީ މިއުޒިކު ރާއްޖެއާ ވަކިކޮށްލުމަކީ މާކަ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ
އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
ވާހަކަ: ދަނބިކޮއި
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : އިސްލާމީ ތާރީޚީ އަޚުލާޤީ ވާހަކަ
މަރަކީ ނިޔާއެވެ. ... ޅެމެއް
ޖުމްހޫރީ ބިނާ ... ޅެމެއް
އައު ސާސްކަފުގެ އިރުވައި ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އެނބުރި އައުން
އިސްދާރު ތާރީޚު: Mar-2000
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/90
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1136_0001.pdf4.18 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.