ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/101
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 8
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ފާޑު ކިޔުން / އިބްރާހިމް ޝިހާބު
ތާރީޚާއި ފިލޯލޮޖީގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއިން: ދިވެހި ބަސް / ޢަބްދުލް ހަކީމްހުސައިން މަނިކު
ވާހަނދާން ... ޅެމެއް / މުޙައްމަދު ޖަލީލު، ގާތުގިރި
.ކޮޅު" މުޅީން ނައްތާލައި "ފުޅު" މަދުކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ" / ޢަލީ އަޙުމަދު
ދިވެހިބަހާއި މެދު ސުވާލާއި ޖަވާބު / ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ދިވެހިބަހާއި އަދަބުގެ އަޑު ... ޅެމެއް / އާދަމް ސަލީމް ، ހޯރަފުށި
ޚިޔާލެއްގެ އޮޅުން ފިލުން / އާމިނަތު ޙުސައިން
ރޭގަނޑެއްގެ ޤުދުރަތީ މަނާޟިރު ... ޅެމެއް / މުޙައްމަދު ނަސީރު ، އއ.މާޅޮސް
ޚިޔާލީ ވާހަކައެއް / ބޮޑުގަލު ޢިބްރާހިމްމަނިކު
ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން: އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (ނާއިބު ތުއްތު) / މުޙައްމަދު ޖަމީލު
މިއައީ، އެގާރަ ނޮވެމްބަރ ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، ނައިފަރު
ފަތްތޫރައިގެ، ސިޓީ އާއި ޖަވާބު / އިދާރާ
ޢީދު މުބާރިކް ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، ނައިފަރު
ފިޔަވަޅު 3 އިން ނަގާފައިވާ ހުރުން، އޮތުން، އިނުން / އިދާރާ
މި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ... ޅެމެއް / މުޙައްމަދު ޖަމީލު
.ދިވެސް އަކުރު ދަސްކުރައްވާށެވެ / އިދާރާ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Nov-1979
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/101
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
faiyhoora8.tif44.72 MBTIFFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.