ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/111
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 18
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން
ވާހަކަ ލިޔުން
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ޚިދުމަތްތެރީންގެ ތެރެއިން: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ
ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް: ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ޝާޢިރުލްމަޖްހޫލް
އެޗް.ސީ.ޕީ.ބެލް
މަތާރަން ފިލާމަތިން
ދިވެހިބަސް ރަދީފުގެ ތެރެއިން
.ކުޑަހުވަދޫ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް: އޭނާ މުސްކުޅި ވިޔަކަސް އޭނާގެ ޚިޔާލެއް މުސްކުޅިއެއް ނުވެއެވެ
އަލަށް އުފެދެމުންދާ ބަސް
ދިވެހި ނާދީ
ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި ވާހަކަ ލިޔުއްވި މަވްޟޫޢުތައް
ދިވެހި ނާދީގެ އިފްތިތާޙީ ލަވަ
ދިވެހި ނާދީ ހުޅުވުން ... ޅެމެއް
މިއަދުގެ ނައިފަރު ... ޅެމެއް
ވަސްވާސް އުދާސް ... ޅެމެއް
ފަހުބަސް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Sep-1980
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/111
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
faiythoora18.pdf53.95 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.