ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/115
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 22
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: 3 މަތާރަން ފިލާމަތިން
މިޒަމާނުގެ ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލު
ކުރުވާހަކަ އެއް: ގެއްލުނު އުއްމީދު
އަލަށް އުފެދެމުންދާ ބަސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު
ހުކުރު ޚުޠުބާ
ދެއަންހެނެއްގެ ބައްދަލުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޤަޥްމީ ދުވަސް
ފައްތަރެއްގެ މަތީގައި ... ޅެމެއް
އާޅެން ... ކޮންމެ މަލެއްގެ ނިމުން
އާޅެން ... ރީތި ހަނދު
ފަހުބަސް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jan-1981
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/115
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
faiythoora22.pdf55.29 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.