ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 6
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ބަހާބެހޭ ބަހުސް / އެޑިޓޯރިއަލް
ލިޔުމާއި މެދު / ޙަސަން އާހުމަދުމަނިކު
... ޕްލޭޖަރިޒަމް އަކީ / މައިޒާން ޙަސަންމަނިކު
ހޯދުމުގެ ތެރެއިން ... ދިވެހިބަސް / ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު
ދިވެހި ޘަޤާފަތަށް އައު ރޫޙެއް އައީތަ(ޅެމެއް) / އއ.މާޅޮސް ،މުޙައްމަދު ނަސީރު
ޢިޝްޤުގެ މިޙުރާބުގައި (ޅެމެއް) / ޔޫސުފު ޢަލީފުޅު
މަލުގެނަޔާ ފަރިވެލީ ބަހާރު ... ޅެމެއް / ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، ނައިފަރު
ދިވެހިބަހަށްޓަކާ ނޫސްމަޖައްލާތަކުގެ ވެރީންނާއި ލިޔުންތެރިންނާ ކުރިމަތިކޮށް / ޢަލީ އަހުަދު
... ނުބައިކަމުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ހެއުކަމެއް ކޮށްދީފިނަމަ / އާދަމް ސަލީމް
ދިވެހިބަހުގެ ތެރޭގައި ބޭރުބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތައް / ޔޫސުފު މުޙައްމަދުފުޅު
ރައިވަރު / ޙުސައިން ސައީދު، ސ.ހިތަދޫ
ދިވެހިބަސް / ޢަބްދުލް ހަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ދިވެސް އަކުރު ދަސްކުރައްވާށެވެ. 2 / އިދާރާ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Sep-1979
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/14
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1425_0001.pdf1.21 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.