ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/148
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 118
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: އަދީބުންގެ ވާޖިބު
"ޒުވާން ޅެންވެރިން ޅެން ހައްދަވާއިރު، ވީހާވެސް މިނިވަންކޮށް، މިނިވަން ޚިޔާލެއްގައި ޅެން ހެއްދެވޭތޯ ބައްލަވާ"
ތަރުޖަމާ ކުރެވިފައިވާ ކުރުވާހަކައެއް: ހުއްސެއް
ނަޖީބު މަޙުފޫޡް: އަދަބުގެ ބޮޑު ކަނޑެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯޗުގީޒުން
ދިވެސް އަކުރު ދަސްކުރަމާތޯ؟
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : އުފާލިބިގަތުން
އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނު
ކަންފަތް
އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ... ޅެމެއް
އަދުގެ ޙާލަތު ... ޅެމެއް
ގަނޑުވަރު ތެރޭގެ ހަނދާނުގައި ... ޅެމެއް
ނާޒުކު އަސަރުން މިހިތަށް އީމާނޭ އިތުރުވަނީ ... ޅެމެއް
ދުންޔަވީ ރާޙަތު ... ޅެމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯސްޓަލް ޚިދުމަތަށް އަށްޑިހަ ދެ އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ... ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jan-1989
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/148
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
118.pdf65.11 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.