ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 9
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ދިވެހި މުޙާވިރާއާއި މެދު
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ޝަޚުސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ކަބާ ޢާއިޝާ
ޝައްކު ... ކުރުވާހަކައެއް
ލޭ ވިހަވެއްޖެއެވެ...ޅެމެއް
މިނިވަން އަބުޠާލުންގެ ޒިކުރާ ... ޅެމެއް
ދިވެހިބަހާމެދު ... ސުވާލާއި ޖަވާބު
ޖުމްހޫރީ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި
(ކާ (ހަތަރުބަހުގެ ރައިވަރު
ކައުއިތުރު ނަބިއްޔާގެ ކައިވެނިފުޅު ތަކަށް ނަޒަރެއް 2... ޅެމެއް
ތާރީޚާއި ފިލޯލޮޖީގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއިން ... ދިވެހިބަސް
ފުޅު އާއި ކޮޅު
އަދަބީ ފާޑުކިޔުމާމެދު
.ކުރުވާހަަކައެއް : އެކަންޏެވެ
އުފާވެރި ގުލްޝަން ... ޅެމެއް
ދިވެސް އަކުރު ދަސްކުރައްވާށެވެ.5
އިސްދާރު ތާރީޚު: Dec-1979
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/16
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1306_0001.pdf1.06 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.