ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/18
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 26
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: އެދޭ މިގޮތާ ދިމާނުވެދާ ނަތީޖާ އެއް
ޅެމާއި ޅެންވެރިކަން
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަން ... ކުނާވިޔުން
ޙަސަން ތާޖުއްދީން
ފޮތެއްގެ ޙަޔާތުގެ ތާރީޚް
ބަދަލުވުމުގެ ޤާނޫނު
.އެެކެއްގެ ވާޖިބެއް ނޫނެވެ
ދިވެހި އަދަބީ ޚަޒާނާއިން (5): އެޑްމިރަލް ވަޑައިގެންނެވި ވާހަކަ
ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރުން... ޅެމެއް
ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔުމާއި ވާހަކަދެއްކުން ރީތިކޮށް ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލެއް
ފަހުބަސް
ޏ.އަތޮޅުގެ ބަހުރުވައިން ... ބަލަ ކޫދުނޭ... ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: May-1981
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/18
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
0791_0001.pdf1.96 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.