ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/209
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 179
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތަކާއި ފުރާދުއްވާ ތަކެތި
މަމަލިކުގައި ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާ މެދު
މާލޭގެ ތޮށި
!ހީނލާފައި އާނއެކޭ ބުނާށެވެ
ކުރުވާހަކައެއް: ވާހަކަ
ދިވެހިބަހުގެ ހަވަނަ މަޚްރަޖު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ހަމައެކަނި މާތްﷲ އަށްޓަކައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަވިހި އަތޮޅާއި، މީހުން އުޅޭ ދުއިސައްތަ ދެރަށް ... ޅެމެއް
ހުޅަނގު މޫސުން އައުމުން ... ޅެމެއް
އެކަށީގެން ނުވާބާ! ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: އިޢުތިރާފު
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ގެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ޤުރްއާނުގެ ފަރިޔާދު
އިސްދާރު ތާރީޚު: Feb-1994
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/209
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
179.pdf55.54 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.