ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/21
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 29
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ޢީދުގެ އުފަލާއެކު
ޅެމާއި ޅެންވެރިކަން
އިސްދޫ ދަރިކޮޅުގެ ފެށުން
އަލިރަސްގެފާނު
ކުރަހަނިކަން ނުވަތަ ބިންވަޅުނަގާ ކުރެހުން
ދިވެހި ޤަޢުމިއްޔަތު ދިރުވުމާމެދު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތް
ދަންނަވާމީ ތަހުނިޔާ....ޅެމެއް
ލޯބީގައި މާޔޫސްވުން....ޅެމެއް
ދަރިފުޅުގެ ޖަވާބު.....ޅެމެއް
ތަޖްރިބާކުރި ޙަޤީޤަތް.....ޅެމެއް
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި....ޅެމެއް
ފަހުބަސް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Aug-1981
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/21
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
0795_0001.pdf2.37 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.