ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/210
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 180
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ހެޔޮ ޛިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތް
އަވަސް ކަޅިއަކުން ހައްދުންމަތި
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ޢީދު
ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު
ތަރުޖަމާ: ވާރުތަވެރިން
މާލޭގެ ތޮށި
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އަލީގެފާނުގެ ކުޅަދާނަފުޅުކަން
އާޅެން: ހަނގުރާމަ
ފަހުގެ ބުނުން - ބަހުގެ ދުލުން ... ޅެމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަވިހި އަތޮޅާއި، މީހުން އުޅޭ ދުއިސައްތަ ދެރަށް ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ލާނެތް ރޭގަނޑު
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އެއްދުވަހަކު އަހަރެން އޭނާގެ ނަން ލިޔުނީމެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އީދު
އިސްދާރު ތާރީޚު: Mar-1994
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/210
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
180.pdf61 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.