ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/219
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 189
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މަސްވެރިންނެވެ
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މަލިކު
ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން: ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އިބްރާހީމް ލުޠުފީ
ކުރުވާހަކަ: ޙައްޖު ދަތުރު
ދުނިޔޭގެ އަދަބިއްޔާތުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: މިޞްރުގެ އަދަބު 2
ދިވެހިބަހުގެ އަށްވަނަ މަޚްރަޖު
ތާރީޚީ ތެދު: ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ
މުޞްޢަބު ބިން ޢުމައިރު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: މަންމަގެ އަމުރު
އަބަދަށްޓަކައި އުންމީދުގައި! ... ޅެމެއް
އޮނު ފުމެންދޭށެވެ. ... ޅެމެއް
އެދުރުބޭގެ މަހާނަ ... ޅެމެއް
ނުޖެހޭނެ ... ޅެމެއް
ޚިދުމަތް ހަނދާން ނުނެތޭނެޔޭ ... ޅެމެއް
އައުޅެން: ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ޙައްޤާއި ކަނޑި
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އާދޭހެއް ނުކުރާނެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ހަނދާއި ވިލާކޮޅެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Dec-1994
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/219
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
189.pdf70.58 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.