ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/231
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 200
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ދުއިސައްތަވަނަ ފަތްތޫރަ
.ބޭރު ބަހަކުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރާ އިރު، ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ
އ.ގ.އ.ގެ އަދަބީ ޚިދުމަތްތައް
"އިހުމާލު ކުރެވުނު، ތާރީޚުގެ ތެރޭން" 1: ލޯކުރެންދޫ ޒިޔާރަތް
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލުގެ ފަތްތޫރައިގެ ޅެންވެރިކަން
އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައް ... އިސްޓޭޖު ބިރު
މިނިވަންކަމުގެ ހަނގުރާމައިގައި އަދަބިއްޔާތު
.ކޮޅު" މުޅީން ނައްތާލައި "ފުޅު" މަދުކުރަމާ ހިންގަވާށެވެ"
"ފުޅު" އާއި "ކޮޅު"
.ދިވެހިބަސް ދިވެހި ކުރަމާތޯއެވެ
ދިވެހި ބަދަހި އަދަބިއްޔާތު
ބޯދާ ބަހުގެ ހޯދުން
އަޅުގަނޑުގެ ޑައިރީން ގަނޑެއް
ބަސް
އަޅުގަނޑުގެ "ނަމަ"
ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަން
ދިވެހިބަސް ދިވެހި ކުރެވޭނީ ހުރިހައި ދިވެހީންގެ މަސައްކަތުން
"ހިލާގައި ސަންގުމަރުމަރު...މިލާފަނި ކޮނެފިޔޭ ހަރު"
ބަހުގެ ޠަބީޢަތާއި ބަސް އުފެއްދުމާ މެދު
ކުރުވާހަކަ: ބީފާނު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އެމީހެއްގެ ކަމެއް ކުރާނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ
މަރުޙަބާ! ފަތްތޫރައިގެ ދުއިސައްތަ ވަނަ ޢަދަދު ... ޅެމެއް
މަންމައެއްގެ ޝުޢޫރު ... ޅެމެއް
މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަހަތުން...! ... ޅެމެއް
ސަމުގާގެ ކަށި ގަހާއަށް ... ޅެމެއް
އެންމެގެ ކަމެއް ... ޅެމެއް
ސާދަބެރު ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ފެންބޮވައިގަތް ދޫންޏެއްގެ ވާހަކަ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ޕާން
އިސްދާރު ތާރީޚު: Nov-1995
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/231
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 200-22102016201852.pdf98.18 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.