ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/232
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 201
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ފުރިހަމަ ދިވެހިބަސް ފޮތެއްގެ ހުވަފެން
އިހުމާލު ކުރެވުނު، ތާރީޚުގެ ތެރޭން" 2 : ސ.އަތޮޅު ގަން"
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
އަޞްލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
މުސްލިމުންގެ އާ×××ޘާރީ ތަނެއް ކަމުގައިވާ: ތާޖުމަޙަލް: ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހިނެއް؟
ޢިބްރަތުގެ ހަދިޔާ
އަޑުތަކުގެ ސިފަތައް
ކުރުވާހަކަ: ހިތިކަރުނަ
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ތާރީޚީ ޙަޤީޤަތެއް
ޚަރަދުކުރުމުގައި އިޤްޠިޞާދު ކުރުން ... ޅެމެއް
ހަމައެކަނި ... ޅެމެއް
އަވަސް ކަޅިއަކުން، ދިވެހިރާއްޖެ ... ޅެމެއް
އާޅެން: ވަހުމުގެ އަނެއްފަރާތް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: މިހަނދުގެ ރީތިކަން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އަލަތު ލޯބި
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ކަލޭގެ ފޮޓޯ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Dec-1995
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/232
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 201-22102016205753.pdf38.06 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.