ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/233
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 202
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ޅެންވެރިކަމަށް އިތުރު ބާރެއް
އިހުމާލު ކުރެވުނު، ތާރީޚުގެ ތެރޭން" 3"
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
މާތް ރަސޫލާގެ މަތިވެރި ޚުލްޤުފުޅު
ދުވާރު މަތިން ހިނގައިފައި ދަނިކޮށް
އަޑުތަކުގެ ސިފަތައް
އަދުގެ ބަޠަލު: އައްސައްޔިދު ޔާސިރު ޢަރަފާތު
ހުއްދަ ފަތް ނުވަތަ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ އިޢުލާން
ވަޠަނުގެ އަމީން އާހް! ... ޅެމެއް
އެއްޗެއް އެއްޗަކަށް ވަނީ އެއްޗަކަށް ހެދީމަ ... ޅެމެއް
ކިހާދެރަ؟ ... ޅެމެއް
ހަމަ ތެދެކެވެ. ... ޅެމެއް
.އާޅެން: އެ މަންޒަރު މާރީއްޗެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ދޫކޮށްލިމަގު
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ދުވަސްތައް ބަދަލުވެއްޖެ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jan-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/233
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 202-22102016220209.pdf39.99 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.