ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/237
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 206
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގެ ކުރިއެރުން
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
އާރިޔަނުން
އައްޠޫސީ: ތިނެސްކަން ހިސާބު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ
މާތް ރަސޫލާގެ މަތިވެރި ޚުލްޤުފުޅު
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ޢުމުރުން ނުވަދިހައިން ސަތޭކައަށް ދާހިނދު
ދިވެހިބަހުގައިވާ ލީނުގެ އަޑުތައް
.ކުރުވާހަކަ: ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަނީ މީހާ އަމިއްލަ އަށެވެ
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ހިތި މާމުމި
ވަންހަނާ މިޔުޒިމް ... ޅެމެއް
ރުޅި އިސްވުމުން ... ޅެމެއް
ޢީދުގެ އުފަލުގައި ... ޅެމެއް
ލޯބީގައި ލިބުނުހާވެސް އެއްޗަކީ، ލެވުނު ފުންނޭވާ އެކެވެ. ... ޅެމެއް
ޅެންވެރިކަމުގެ ގުލްޒާރުގައި ... ޅެމެއް
.އާޅެން: މާފަހުންނެވެ
!ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އާ ލޯތްބަށް މަރުޙަބާ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ޙަޔާތުގެ ހަނދާން
އިސްދާރު ތާރީޚު: May-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/237
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 206-22102016230926.pdf35.31 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.