ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/238
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 207
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ތާރީޚުގެ އަމާނަތް އަދާކުރުން
ޤައުމިއްޔަތެއް އުފެދިގެން އަންނަ ސިފަތައް
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
މާތް ރަސޫލާގެ މަތިވެރި ޚުލްޤުފުޅު
މަލިކު ބަހުރުވައިގެ އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަން 3
ފޮތްފޮތުގެ މައްޗަށް އަވަސްކަޅިއެއް: ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ އަނގަތެޅުން
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ޢުމުރުން ނުވަދިހައިން ސަތޭކައަށް ދާހިނދު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ނުބައިމީހުންނާ މެދުވެސް ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރާށެވެ
ކުދިންނޭ! : އިރުގެ ދޯދިތައް އެބުނަނީ ކީކޭ؟
ޝައިޚުލްއަޒްހަރުގެ ހަނދާނުގައި ... ޅެމެއް
ހިތުގެ އަމާޒު ... ޅެމެއް
ޙަޔާތުގެ ނިމުން ... ޅެމެއް
ޤައުމަށްޓަކައި ... ޅެމެއް
ބޭނުންވަނީ ފަރުދުން ކެރޭ ... ޅެމެއް
އާޅެން: ވަންހަނާ މިޔުޒިމް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ގުޅުމާއި ވަކިވުން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ހިނދުކޮޅެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ހަތިޔާރާ އަދި ފިރިހެން ކުއްޖާ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jun-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/238
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 207-22102016231808.pdf36.86 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.