ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/239
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 208
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުކުރުން
ޢަރަބީންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ޤަރާރުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް
ހައި-ރޯ
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
މާތް ރަސޫލާގެ މަތިވެރި ޚުލްޤުފުޅު
އައްޠޫސީ: ތިނެސްކަން ހިސާބު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ޢުމުރުން ނުވަދިހަ އިން ސަތޭކައަށް ދާހިނދު
ދިވެހިބަހުގައިވާ ލީނުގެ އަޑުތައް
ދިވެހި މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ އަނގަތެޅުން
ދިވެހި އަދީބުންގެ ތެރެއިން: އައްޝައިޚުލްއުސްތާޛުލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ހެޔޮހިތުން މާފުކުރުން
ނަކަތްތައް ... ޅެމެއް
ލޯބީގެ މަލަ ... ޅެމެއް
ވުޟޫ ... ޅެމެއް
ހަނދާނުގެ ޖިޒީއެއް ... ޅެމެއް
ސަމުގާގެ ކޮން ދަނޑިއެއް؟ ... ޅެމެއް
އާޅެން: ގަހުގެ ހިތްވަރު
!ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ހާދަ ގިނަ ޝަކުވާއެެކެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: އަންނާށެވެ.
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jul-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/239
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 208-23102016202000.pdf39.66 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.