ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/241
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 210
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ - ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ
އިހުމާލު ކުރެވުނު، ތާރީޚުގެ ތެރޭން" 4 : އ.ފެންފުށި"
.ޑޮކްޓަރ ނަޖުމުއްދީން އަރްބަކާން: ތުރުކީގެ މުސްލިމުންގެ އުއްމީދަކީ އޭނާއެވެ
ދިވެހިބަސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ... ދިވެހިބަސް
އައްޠޫސީ: ތިނެސްކަން ހިސާބު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ
ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ
ކުރުވާހަކަ: އައިދިޔެ ހަނދޭގިރިން
މި ބަސް ކިހިނެއްތޯއެވެ؟
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: މާތްމީހުންގެ ވާހަކަތަކުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނާށެވެ
އަލްމަރްޙޫމް ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނުގެ ހަނދާނުގައި ... ޅެމެއް
ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ... ޅެމެއް
މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ - ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ ... ޅެމެއް
ތަޢުލީމަކީ ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެވެ. ... ޅެމެއް
.އާޅެން: މާލަސްވެއްޖެއެވެ
!ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ތަންކޮޅެއް މަޑުމަޑުން ހިނގާށެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އުފާވެރިކަންދޭ ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Sep-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/241
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 210-23102016204905.pdf38.82 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.