ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/244
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 213
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: .ހައްތާވެސް ޢިބުރަތެވެ
ތަޢުލީމާއި ޑިސިޕްލިން
ކާމިޔާބު ވާހަކަ ދެއްކުމަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހަތަރު ކަންތައް
ޅެންވެރިކަމާއި ޠަބީޢަތް 1
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ސިސިލީ...! : އިސްލާމުންގެ ކިއްލާއެއް
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު 2
އައްޠޫސީ: ތިނެސްކަން ހިސާބު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ
ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާ
އަޑުގެ ބިނާއާއި އޭގެ ބައިތައް
ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން: އަލްފާޟިލް ދޮންމަނިކުގެ އިސްމާޢީލް ދީދީ
ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު
ކުރުވާހަކަ: ހެނދުނުގެ މެހްމާން
ކުރުވާހަކަ: ރީމާގެ ހުވަފެން
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ޚަލީފާ މައުމޫނާއި އަތްކަންކުރާ މީހާ
ޅެމާ ބެހޭ ބައެއް ބަސްބަހުގެ މާނަ
ހިތުގެ ސުވާލު ... ޅެމެއް
މުސްކުޅިޔާގެ ތަޞްބީޙަ ... ޅެމެއް
އަނބުގަސް ... ޅެމެއް
މަސްވެރިކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރަމެވެ. ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ހަނދާން
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އޭ ވަޠަނާއެވެ! ކަލޭ ގަންދެމެވެ
އާޅެން: ހިތުގެ އަނެއް ފަރާތު ފަރު
އިސްދާރު ތާރީޚު: Dec-1996
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/244
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 213-23102016215142.pdf37.61 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.