ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/245
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 214
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: އާ އަހަރަށް މަރުޙަބާ
1417ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ދެއްވި ތަޤުރީރު
އިހުމާލު ކުރެވުނު، ތާރީޚުގެ ތެރޭން 5: ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން
ސްކްރީން ޕްލޭއެއް ލިޔުން
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެން ބަހުރުވައިން ލިޔާ ބަހުރުވަޔަށް
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
!ދިވެހި ރަހަ އަވަސް ނަޒަރަކުން: ދިވެހި ރަހައަށް މިވަނީ ކީއްބާ
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރަތަމަ އަތޮޅު މުބާރާތް: އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގައި
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ކުރުވާހަކަ: ހެނދުނުގެ މެހްމާން
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ތެދު ނިޔަތުގައި ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދިނުމުން އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެއެވެ.
ހިތުގެ ސުވާލު ... ޅެމެއް
މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ - ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ ... ޅެމެއް
ދިރެމުން އަންނަ މާދަރީބަސް ... ޅެމެއް
އަހަރެންގެ ނަމަކަށް ނަފްރަތު ނުކުރައްވާށެވެ. ... ޅެމެއް
އާޅެން: ދިވެހި ގަޑި
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އަޅާލުން ކުޑަކަމުގެ ބަސްތައް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: މީހުންގެ ފިރިން
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jan-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/245
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 214-23102016220221.pdf38.85 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.