ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/246
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 215
މުޞައްނިފުން: ދިވެހި ބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: މަރްޙޫމް ޝިހާބުގެ ޅެންވެރިކަމާ މެދު
ޙަރަކާތުގެ ކަލަންޑަރުން: 1997 ވަނަ އަހަރުގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް
ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން: އަލްވަޒީރު ޙަސަން ވެލާނާ މަނިކުފާނު
ބަހުގެ ފޮނިކަން ... ވަޒަނާއި ކާފިޔާގެ ތެރޭގައި
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
އިހުމާލު ކުރެވުނު، ތާރީޚުގެ ތެރޭން 5: ދިވެހިރާއްޖެ ސާރވޭ ކުރުން
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އައްޠޫސީ: ތިނެސްކަން ހިސާބު ޢިލްމުގެ ބައްޕަ
ސްކްރީން ޕްލޭއެއް ލިޔުން
ކުރުވާހަކަ: ހެނދުނުގެ މެހްމާން
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ރީތި ސިފަތަކުގެ ފައިދާ
މިނިވަން ދިވެހިރާއްޖެ - ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ ... ޅެމެއް
ލޯތްބެއް ނުއުފެދޭ ހިތެއް ނެތޭ ... ޅެމެއް
!އާޅެން: މިހިތަކު ދެން ޖާގައެއް ނެތެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ރޯވެފައިވާ ސުވާލެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ ކުރިން ދުޢާއެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Feb-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/246
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 215-23102016224722.pdf38.27 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.