ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/249
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 218
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ކުޑަކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތު
ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމާއި މަދަރުސާގެ އިޖުތިމާޢީ ދައުރު
ތަޤުވީމުއްލިސާނި
ޙަޤީޤަތާއި ހުވަފެން ގުޅުވާލުމުން
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
ދާދި އަވަހަށް ނެތި ފަނާވިޔަކަސް އަގެއްނެތް ޖިސްމުތައް، ތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެޔޮ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއްނެތޭ
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
ކުރުވާހަކަ: ކެތީގެ ފެން
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ޢުމަރުގެފާނާއި މުސްކުޅި އަންހެނާ
ފޮޅެން ފަށާ ހިނދު ... ޅެމެއް
ކީއްވެގެން ބާވައެވެ. ... ޅެމެއް
ލޯބިވާ ގަސް މަރުވަނީއޭ ... ޅެމެއް
އާޅެން: ކަލާ މަށާ އެކުގައިވާ ނަމަ
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ލޯބިވުމަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދޭނަމެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
އިސްދާރު ތާރީޚު: May-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/249
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 218.pdf25.26 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.