ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/252
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 221
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ދިވެހިބަސް
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ނަން
ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން: އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ނަޞީރު މަނިކު
ބަސްފޮތް ހަދަނީ ކިހިނެއް؟
މަޖައްލާ ނެރުމުގެ ފާޑަށް ބަދަލެއް އަންނާކަށް ނުވޭތޯ؟
ދާރުލް އާސާރުން: ދޮޅިދާންކޮޅު
އާރކިއޮލޮޖީ
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
ކުރުވާހަކަ: އޮޑިތާންކަލޭގެ ފަހަތުން
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ބަންދަލްމުޚުތާރަށް ހަދާލީމާ ފީ އާރޮހެއް ކަމަކު ވިކިދާނެޔޭ
ކޮއިގެ އަމާ ... ޅެމެއް
ސަހަރޯ! ... ޅެމެއް
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒަކީގެ ހަނދާނުގައި ... ޅެމެއް
.އާޅެން: ލޮލަކީ ކަނޑެކެވެ
!ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އަހަރެންގެ ހިތް ހިނގަމުންދާނެ
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ނުކުޅޭށެވެ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Aug-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/252
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 221.pdf22.7 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.