ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/254
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 223
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ދިވެހިބަސް ދިވެހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު
އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްލަޠީފު ޢަބްދުލްޙަކީމުގެ ހަނދާނުގައި
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
ނައިފަރު ހުކުރު މިސްކިތް
ދާރުލް އާސާރުން: ރަސްމީ ތާކިހާ ކޮޅު
ނުވަވަނަ ސާކު ސަމިޓަކީ ސާކުގެ ތާރީޚުގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ސަމިޓު
ޢަރަބި އަދަބުގެ މިޒަމާނުގެ ތެރެއިން: މަޝްހޫރު ޢަރަބި ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ: ނަޖީބު މަޙްފޫޡު
ކުރުވާހަކަ: ފަޓާނީކޮއި
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އިއްތެޅި، ބިއްތެޅި
.ކުރާކަމެއް ކުރަންވާނީ އެކަނި ތިމާގެ ފައިދާއަކަށް ނޫނެވެ
ހިތްތަކުގެ ރާނީ ... ޅެމެއް
މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން ... ޅެމެއް
ކާޅުގެ ހާލީގައި ޑިންޑިން ކޮވެލި ... ޅެމެއް
އާޅެން: ހަނދާން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ވައިގެ ތެރޭގައިވާ އުއްބައްތި
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ޕާސްޕޯޓު
އިސްދާރު ތާރީޚު: Oct-1997
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/254
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 223.pdf24.01 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.