ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/257
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 226
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: އަގުހުރި ޚާދިމާއެއްގެ ހަނދާނުގައި
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ސީރަތުގެ ފިލާވަޅު
ތިކިތެޅި ތާނަތޯ؟ ނުވަތަ ތިކިޖެހި ތާނަތޯ؟
ކ.އަތޮޅު ކާށިދޫ އާސާރީ ސަރަޙައްދު "ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑު" ކޮނެ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަގޮތް
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ފޮތެއްގެ ތަޢާރަފް: ޠިއްބުލްފުޤަރާއި
ދާރުލް އާސާރުން: ޕިޔާނާކޮޅު
ކުރުވާހަކަ: އިނާމު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ރަސްކަލަކު ދީނުގެ ފަރާތަށް ލެނބިވަޑައިގެން ހުންނަވައި ގަދަ އަމުރުފުޅު ކުރައްވައިފިއްޔާ ލައްކަ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އެކަން ހިނގައިފައެވެ
އަލިރަސްގެފާނު ޝަހީދުވުން ... ޅެމެއް
ޖުމްހޫރީ ތިރީސް ... ޅެމެއް
ޝަހީދުންގެ ދުވަހަށް ... ޅެމެއް
އާޅެން: ލޯތްބަކީ ކޮބާ؟
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ދިރިއުޅުން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ފަސްކުރެވުނު ނިޔާ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jan-1998
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/257
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 226.pdf20.42 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.