ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/258
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 227
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން
އަގުހުރި ޝަޚުސިއްޔަތެއްގެ ހަނދާނުގައި
ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އައި ރަސްކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވާން ދިމާވިގޮތް
ދިވެހި ބަހާމެދު ބަހެއް
އަލިފު ލައިލާ
ވިހަކަށި ޖަހާ ބޮލި
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ތިކިތެޅި ތާނަތޯ؟ ތިކިޖެހި ތާނަތޯ؟
ދާރުލް އާސާރުން
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: މީހަކަށް ވާނީ އުޑުހުރި ނަކަތްތައްވެސް ހުންނަގޮތް ދަނެގެންނެވެ
އަލްވިދާޢު ... ޅެމެެއް
ނިކުމެ ކަނޑުގައި ދުވާއިރު ... ޅެމެެއް
!...އާޅެން: ނަމަ
ރައިވަރު: މަރުޙަބާ ޖުމްހޫރީ ތިރީސް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ހުވަފެން އަލުން ޙަޤީޤަތަކަށް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ފޮރުވިފައިވާ ރަށް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Feb-1998
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/258
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 227.pdf22.19 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.