ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/259
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 228
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ޖުމްހޫރީ ތިރީސް
ބަހުގެ ބަހުސް
ތިކިތެޅި ތާނަތޯ؟ ނުވަތަ ތިކިޖެހި ތާނަތޯ؟
ރިހިދުލެއްގެ ވެރިޔަކަށްވާން ނޭދޭނީ ކާކުތޯއެވެ؟
ފޮތެއްގެ ތަޢާރުފު: ޕިރާޑުގެ ގަލަމުން ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް މިސާލުބަސް
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންއައި ރަސްކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް ބަދަލުވާން ދިމާވިގޮތް
އަލިފު ލައިލާ
ދާރުލް އާސާރުން : ލިޔެލާޖެހި ކުރަނޑިކޮޅު
ކަރުނައިގެ ތޫފާން
އުފެއްދުންތެރި ލިޔުން
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : މުސްކުޅިންނަށް ކަމޭހިތާ އެހީތެރިވާށެވެ
ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް
ތިމާވެއްޓަށް ދޭންވީ ސަމާލުކަން ... ޅެމެއް
ނެތް ... ޅެމެއް
ލޯތްބަށް ނަޒަރެއް ... ޅެމެއް
އާޅެން: ހިޔަންޏަށް ވިސްނަމުން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އެއިރުން ތިޔައީ ކާކު؟
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ނުކުޅެދުން
އިސްދާރު ތާރީޚު: Mar-1998
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/259
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 228.pdf21.31 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.