ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/266
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 235
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ހިޖުރައިން 1419ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ޚިތާބު
އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން
މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ޅެންވެރިޔާ ވިލިއަމް ޝެކްސްޕިޔަރުގެ: ވެނިހުގެ ވިޔާފަރިވެރިޔާ
ކޮލިގޭ ޢުމަރު މަނިކުގެ ބުއްދިވެރި ބަހެއް
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ނަމަވުމުގައި ހިމެނޭ އިސްބަސް ފިޔެވުން
ދިވެހިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟
ބިމުގެ ޢާޝިޤު
ޅެންވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާނީ ކިހިނެއް؟
ދާރުލް އާސާރުން: ޝާހީ ގޮނޑިކޮޅު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ލަދުގަންނަންވީ ތިމާގެ ބަހުން ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން ނޭނގުނީމައެވެ. ބޭރުބަހަކުން ވާހަކަދައްކަން ނޭނގުނީމައެއް ނޫނެވެ
ކުލަގަދަ ހަނދާނެއް ... ޅެމެއް
ހުވަފެނެއް ... ޅެމެއް
އަނބި ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ލޯބީގެ ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Oct-1998
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/266
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
235.jpg970.4 kBJPEGބައްލަވާ
Faiythoora 235.pdf20.49 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.