ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/309
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 293
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: އެތެރޭގެ ތަމްރީނު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު: މިނިވަންކަމަށް 38 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު، އަދި އައްޑު އަތޮޅަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ތިމާއާއި ތިމާގެ މާދަރީބަސް
އިސްލާމީ މަފްހޫމުގައި އަދަބީ ޒިންމާދާރުކަން
ބަހާއި ބަހުރުވައިގެ އިން ސަރަޙައްދު
ޖިހާދުގެ މައިދާނުގައި ޢަލީ މުރްތަޟާ
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް
ތާރީޚުގެ އަލީގައި ފުވައްމުލައް
އަލްއަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނުގެ ސަވާނިޙު ކުރުކޮށް
ލިޔުންތެރިންގެ ފޮތް މަޢުރަޒު 2003
ކުރުވާހަކަ: ގަލަމީ ރަޙުމަތްތެރިޔާ
އައު ލިޔުންތެރިންގެ ބައި: ދިވެހިންނާއި ރޯދަމަސް
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ރިހި ބިސްއަޅާ ކުކުޅު
ޚިދުމަތްތެރި މައުމޫންގެ ސަރުކާރު ... ޅެމެއް
މިޒަމާން، ދިވެހި ތާރީޚުގައި ... ޅެމެއް
ހެދުމުން ބަނދަރު - ދަންނަވާ ޝުކުރު ... ޅެމެއް
.އައުޅެން: އޭރު ނޭނގުނަސް މިހާރު އެނގިއްޖެއެވެ
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ޙާފިޡުގެ 125 ވަނަ ޣަޒަލް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Aug-2003
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/309
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 293-12122016205246.pdf31.13 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.