ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/323
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 307
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމުގެ އަސަރު މުޖުތަމަޢަށް ފޯރުވައިދިނުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖް: މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަކީބު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް: މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ޢުމަރުލް މުޚްތާރު ޖަމަލުލް އަޚްޟަރުގެ ސިންގާ
ބޮލީގެ ވިޔަފާރި
ސަމާސާ އަދަބު
ވާހަކައިން މުޙާވިރާ އުފެދުން
އުތީމު ގަނޑުވަރު ބެލެހެއްޓުން
ފޮތް މަޢުރަޒުގެ ރިޕޯޓު
އަޅުގަނޑުގެ ޙަޔާތުގައި ތިއްތިބޭބެ
ވިހިވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ދެކެފައިވާ ޝަޚުޞިއްޔަތުތައް 3: އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން
ފޮތެއްގެ ތަޢާރުފް: ކަނޑުން ފިރުކެމުން، ވައިން އުދުހެމުން
ކުރުވާހަކަ: އެއީ ހުވަފެނެއް ނަމަ
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ދެބޮކާއި ވަޅު
މަސްތުވާތަކެތި އެއީ އެންމެންގެ ހަލާކު ... ޅެމެއް
ރަޙުމަތުގެ މޫސުން ... ޅެމެއް
ޕްރިންސަސް އެލިޒަބަތުގެ ކާވަނިފުޅުގެ މުނާސަބަތުގައި ... ޅެމެއް
އިލްތިމާސެއް ... ޅެމެއް
ލިޔުންތެރިންގެ ފޮތް މަޢުރަޒު 2004 ... ޅެމެއް
ދުނިޔޭގެ ހާލުގެ ދުލުން ... ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Oct-2004
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/323
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 307-13122016232841.pdf23.94 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.