ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/337
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 3
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖިލިސް
ޗާބީލަފުޒު: ފަތްތޫރައިގެ ބަސް / އެޑިޓޯރިއަލް
ދިވެހިބަހުގެ ބައެއް ބަސް
ބަހާބެހޭ ބަހުސް 2 :މައުލޫދެއްނޫން، މާލޫދު / އެޑިޓޯރިއަލް
އޯކިޑްމަލަށް / އާދަމް ސަލީމް
އަދަބީތަރިކައިގެ ތެރެއިން : ފުރިފަައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ / މުޙައްމަދު އަމީން
ފުރިފަައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ / އިބްރާހިމް ޝިހާބު
ދިވެހިބަސް / މަލިން މޫސާ މާފަތްކަލޭފާނު
ދިވެހިބަސް / އިބްރާހިމް ރުޝްދީ އަލް އަޒުހަރީ
ވިހަމަނާފުށްޓަށް : ޤަޢުމުގެ އަމީންގެ މަޒާރަށް (ޅެމެއް) / އަބްދުއްރައްޒާޤު
ދިވެހިބަސް ހަމައެހާ ފަޤީރުތޯ / ޔޫސުފު މުޙައްމަފުޅު
ވިސްނިއްޖެނަމަ...... (ޅެމެއް) / މަރިޔަމް ސައީދު
ބައެއް ކުށްބަހާއި ރަނަގަޅުގޮތް / އިދާރާ
މަރުހަބާ ޤަޢުމީދުވަސް(ޅެމެއް) / އާދަމް ސަލީމް
ދޫންޏެއްގެ އާދޭސް(ޅެމެއް) / އާދަމް ސަލީމް
ހުންގާނުނެތް ދޯނި(ޅެމެއް) / ޔޫސުފު މުޙައްމަދުފުޅު
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jun-1979
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި އަދަބަށް ޚިދުމަތްކުރާ މަޖިލިސް
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/337
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Faiythoora 3-.pdf36.11 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.