ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/58
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 68
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: އަކުރު ބަދަލުކުރުން
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ބަޠަލުގެ ހަނދާންތައް
އަންނަބީލު އިބްރާހީމް ފަރީދުގެ ހަނދާނުގައި
ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް
އަމީރުލްމުއުމިނީން ސައްޔިދިނާ އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ހޯދުން 4 : ލޯމާފާނު 5
އެކަނިވެރި ދުނިޔެއާމެދު އޭނާގެ ޚިޔާލު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އަހަރެން ވަކިން ދެރައެއް ނުވާނަމެވެ
ދިވެހިބަސް ރަދީފުގެ ތެރެއިން
ދައްޖާލު ... ޅެމެއް
ޤައުމަށްޓަކައި ... ޅެމެއް
ގޯހެކޭ ... ޅެމެއް
މުސްކުޅިއެއްގެ އަޑު ... ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Nov-1984
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/58
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1359_0001.pdf3.57 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.