ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/80
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 242
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ދީނާއިބަސް
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް: ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް 1999
ދިވެހިރާއްޖެ ކްރިސްޓިއަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބަދަލަކުރެވުނު ބައެއް ސިޓީ - 1835 އިން 1843 އަށް
ދިވެހި ޝަޚުސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން: އައްޑޫމީދޫ މުޙައްމަދު ފެންނާމަނިކުފާނު
ދިވެހީންގެ ކުޅިވަރު
ހަސަން މަނިކުގެ ބަނޑުފަޅާލެއްވުން: ކުރުވާހަކައެއް
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: 64 އައްސުލްޠާނު އިބްރާހިމް3 "ކަލާފާނު"
ޅެމުގެ ވަނަވަރު
ޒަޔާނާ: ކުރު ވާހަކައެއް
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން: ދާންމަތިކޮޅާއި ހަތްކޮޅު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ޢަލީގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން
ޢުމުރުން ދުވަސް ވީމީހުންގެ ދުވަހުގެ ލަވަ ... ޅެމެެއް
ދުވަސްވީ މީހުންގެ ނަސޭޙަތް އަޑުއަހަމާތޯ؟ ... ޅެމެއް
އަޒަލުގެ ނިޔާ ... ޅެމެއް
މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވާށެވެ ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި ... ލޯބީގެ ޅެމެއް
އާޅެން : ތެތް ކަރުދާސް
އިސްދާރު ތާރީޚު: May-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/80
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1121_0001.pdf2.07 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.