ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/81
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 243
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ދިވެހިބަސްފޮތުގެ ބޭނުންހިފުން
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް: ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް1999
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދެއްވި ޚިޠާބު: 1999 ވަނައަހަރު ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ތާރީޚަށްޓަކައި ޤައުމީ ދުވަސް
ޙާޖީ އެދުރުކަލޭފާނުގެ ޅެންބައި
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: 64 އައްސުލްޠާނު އިބްރާހިމް3 "ކަލާފާނު"
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އަލްފާރާބީ: އިސްލާމީ ފަލްސަފާގެ ބައްޕަ
އޭނާގެ އެ ދޯޕައްޓާ: ކުރުވާހަކައެއް
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން: އައްޑަނަ
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ބިލާލުގެފާނުގެ ކެތްތެރިކަން
ހުވަފެނުގެ ޝައްކު: ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: ނަމައޭ...ހިތަށް އަރައޭ
އެއްހާސް ... ތަރުޖަމާ ޅެމެއް
އަހަރެން ކަލޭދެކެ ލޯތްބެއް ނުވަމެވެ. ... ތަރުޖަމާ ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jun-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/81
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1118_0001.pdf2.82 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.