ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/82
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 244
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: މިނިވަން ދުވަހުގެ ވިސްނުން
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް: ޤައުމީ ދުވަސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދެއްވި ޚިޠާބު: ހިޖުރައިން 1420 ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
ކްރިސްޓިއަން ދީނާއި ދިވެހީން
ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލެއްވި ނަބިއްޔާ
3ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: އައްސުލްޠާނު އިބްރާހިމް3 "ކަލާފާނު"
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އަލްފާރާބީ: އިސްލާމީ ފަލްސަފާގެ ބައްޕަ
ބޮޑު ތާހީދުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހަތް ރައިވަރު
ޅެންވެރިކަމަށް ފާޑުކިޔާނީ ކިހިނެއް؟ 3
މާލޭ ބާޒާރުގައި އަގުތައް އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ހުރިގޮތް
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން: އައްޑަނަކޮޅު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަރުތީބު އޮޅުވައި ނުލާށެވެ
ހިތެއްގެ ރިވެލި: ޅެމެއް
ހިތުގެ އެދުން: ޅެމެއް
ބޭބެގެ ހަނދާން: ޅެމެއް
އާޅެން: ބޭނުންނަމަ
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: އެނގޭހެއްޔެވެ؟
ހުވަފެން: ތަރުޖަމާޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Jul-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/82
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1117_0001.pdf1.7 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.