ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/84
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 246
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ތާރީޚު ދިވެހި ޤައުމީ ދެފުށުން ބަލައިކިޔާށޭ
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް :މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފްލެޓް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުން
އަޅުގަނޑުގެ ޑައިރީން ގަނޑެއް
އިތުރުސާހިބާ ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: ދިވެހިންގެ ފޮޓޯނެގުން
ބަނޑޭރި ޙަސަންމަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން :އަލްފާރާބީ :އިސްލާމީ ފަލްސަފާގެ ބައްޕަ
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: 64 އައްސުލްޠާނު އިބްރާހިމް3 "ކަލާފާނު"
އަލިފާނުގެ މަގު: ކުރުވާހަކައެއް
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން: ފޮށިކޮޅު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : މަންމަ ފެނޭތޯ އުޅުނު ދޫނި
ސޫރަތުގެ ރަންހާރު" ދެކިފައި: ޅެމެއް"
މަޔެއްގެ ނަސޭޙަތް: ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ވަގުތުގެ އަގު
ހޯދަހޯދާވެސް: ތަރުޖަމާ ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Sep-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/84
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1146_0001.pdf2.28 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.