ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/85
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 247
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ބަހުސްކުރުން
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް
ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ޓީ.ވީ. އާއި ރޭޑިޔޯއިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު1420
އިތުރުސާހިބާ ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އިބުނު މާޖިދު: ކަނޑުގެ ސިންގާ
ބަނޑޭރި ޙަސަންމަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ޙަރަކާތުގެ ކަލަންޑަރުން: ވާހަކަދެއްކުމުގެ 3ވަނަ އަތޮޅު މުބާރާތް 1999
ވާހަކަ : އަލިފާނުގެ މަގު
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން : ބިއްލޫރި ބަނޑިޔާކޮޅު
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : ރުސްތުމާއި ސުހަރާބު
ސާސްކަފުގެ ލަވަ ... ޅެެމެއް
ވަނަ އަހަރުގެ އުއްމީދު ... ޅެެމެއް2000
ބިމުގެ އާދޭހުގެ އަޑު ... ޅެމެއް
ހަނދާނަށް އަންނަނީ ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި : ކައިވެނީގެ ދުވަސް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Oct-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/85
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1144_0001.pdf4.44 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.