ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/86
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 248
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: އަދަބީ ކަލަންޑަރު
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް
އާސާސްކަފާ މެދު ކުރެވޭ އެއް ތަޞައްވުރު
ދިވެހި އާދަކާދަ ތަކުގެ ތެރެއިން: ދަސްކިޔުން
ދުނިޔޭގެ އަދަބުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: އައްޝޫރީ އަދަބު
އިތުރުސާހިބާ ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް
އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
އަދަބީ ޙަރަކާތުގެ ކަލަންޑަރުން: ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބޭއްވެވި އަދަބީ 3 މުބާރާތެއްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރައްވައިފި
ވާހަކަ: އަލިފާނުގެ މަގު
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : ރުސްތުމާއި ސުހަރާބު
ތެދުވާށޭ! ފަސްނުޖެހޭށޭ! ... ޅެމެއް
އާޅެން : ލޯބީގެ ބިސްމަޅި
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: މަންޒަރެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Nov-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/86
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1143_0001.pdf2.28 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.