ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/87
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 249
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލު
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް
އަދުގެ ދުނިޔެ: އިންޑޮނީޝިއާގައި ޑެމޮކްރަސީ ކުރިއަށްދަނީ އިސްލާމީ ނޫރުގެ އަލީގައި
ޅެމުގެ ޘަޤާފަތް
އިތުރުސާހިބާ ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އިބުނު މާޖިދު: ކަނޑުގެ ސިންގާ
ދުނިޔޭގެ އަދަބުގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: އައްޝޫރީ އަދަބު
ބަނޑޭރި ޙަސަންމަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން: އައްސުލްޠާނު އިބްރާހިމް3 "ކަލާފާނު"
ވާހަކަ: އަލިފާނުގެ މަގު
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން : ލޯފޮށިކޮޅު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : އެއްޗަކީނަގައިފައި އޮންނަ ފާހެއްނޫނެވެ. އެއްޗަކީ މީހާގެ ޤާބިލިއްޔަތެވެ
އިޖާޒާތު ... ޅެމެއް
މަރުހަބާ ސާސްކަފު ... ޅެމެއް
މާރުކޭޓު މޭވާ ... ޅެމެއް
އާޅެން: އާދަ
.ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި: ތަޤުދީރުގެ މައްޗަކަށް އިޚްތިޔާރެއް ނޯވެއެވެ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Dec-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/87
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1142_0001.pdf2.41 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.