ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/91
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 253
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: މާދަރީބަސް
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް
ބަހާމެދު ... ދެތިންބަހެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި ތާރީޚު
ފަތްތޫރަ
ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އަދަބީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން: ޅެންހެދުމުގެ ޤައުމީ 15ވަނަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި
އިތުރުސާހިބާ ކަންތައް ކުރެއްވިގޮތް
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އިބުނު މާޖިދު: ކަނޑުގެ ސިންގާ
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
ވާހަކަ: ދަނބިކޮއި
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން : މަލާފަތްކޮޅު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ޅަކުދިންނަކީ ގަހެއް ކަހަލަ ބައެކެވެ
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: އުކުޅަކުންވެސް ބައެއްފަހަރު ފުރާނަ މިންޖުވެއެވެ
ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ބައްޕަގެ ނަސޭހަތުގައި ނުހިފުމުގެ ނަތީޖާ
ފަތްތޫރަ ... ޅެމެއް
އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް ... ޅެމެއް
ހަނދާނީ ގުލްޝަން ... ޅެމެއް
އިސްދާރު ތާރީޚު: Apr-2000
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/91
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1134_0001.pdf1.74 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.