ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/92
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 254
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ދިވެހިބަސްފޮތް ޒަމާނީ ފަންނުގެ ތެރެއަށް
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް
"އަސަރަކާ އަދި ފޮނިކަމެއް، އެކިބަސްބަހުން ހަމަފެނުނަކަސް، އަސަރުގަދަ އަދި އެންމެ ފޮނިބަހަކީ، މަށަށްމި ދިވެހިބަހޭ"
ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނުގެ ދިޔޯ: ޅެންބަހުރުވައިން ލިޔާބަހުރުވަޔަށް
އަދަބީ ފާޑުކިޔުން
ތާރީޚީ ގޮތުން: ދިވެހި ޤައުމީ ސަލާމް
އިތުރުސާހިބާ މައްކާގައި
އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން: އައްދުމައިރީ: ޖަނަވާރާބެހޭ ޢާލިމު
ދިވެހި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން: އަލްއައްލާމާ އައްޝައިޚު އަލްޙާފިޡު އިބްރާހީމް ޙުސައިން
އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް 3 "ކަލާފާނު"
ފޮތުގެ ތަޢާރުފު: ކާމިޔާބުގެ ސިއްރު 1
ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން: ދެމްހެރާ
ވާހަކަ: އަންހެންކުއްޖެއްގެ ތަޤުދީރު
ކުށްގޮތާއި ރަނގަޅުގޮތް
ދާރުލް އާސާރުން : މަލާފަތްކޮޅު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު ހެޔޮކަމަކުން ދޭށެވެ
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި: ކުއްޖަކީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްކަން އެކުއްޖެއްގެ އެކުވެރިންގެ ގޮތް އެނގުމުން އެނގޭނެއެވެ
ފަތްތޫރައިގެ ދުލުން ... ޅެމެއް
ގަސްހެއްދުން -- ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްކޮށްދޭ ... ޅެމެއް
ހެއިނަކަތާ ދޮންދޫނި ... ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެ ބައި: އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު
އިސްދާރު ތާރީޚު: May-2000
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/92
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1133_0001.pdf3.62 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.