ހުރި ލިޔުން އިތުރަށް ބައްލަވަން މިފާހަގަ ބޭނުންނުރައްވާ. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/95
ސުރުޚީ: ފަތްތޫރަ 241
މުޞައްނިފުން: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޗާބީލަފުޒު: ވިހިއަހަރު ފުރުން
ފޮޓޯއިން ތާރީޚް : ޒުވާނުންގެ ދުވަސް 1999
ދިވެހިރާއްޖެ ކްރިސްޓިއަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބަދަލުކުރެވުނު ބައެއް ސިޓީ
ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލެއްވި ނަބިއްޔާ
ޔޫސުފް މުޙައްމަދުފުޅުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އަވަސްކަޅިއެއް
އަލްފާރާބީ: އިސްލާމީފަލްސަފާގެ ބައްޕަ
ޢަޒުމް :ކުރުވާހަކައެއް
ޅެމުގެ ވަނަވަރު
ދާރުލް އާސާރުން: ކުރާކޮޅާއި ލޯގަނޑުކޮޅު
.ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި : މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުކަމެކެވެ
ޙަޔާތުގެ އެންމެ އަގުބޮޑުއެއްޗަކީ ވަގުތެވެ. އެއަށް ސަމާލުވާށެވެ! :ޅެމެއް
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ޅެމުގެބައި :ކޮންމެ ދުވަހަކު މަންމަ
އިސްދާރު ތާރީޚު: Apr-1999
ޗާޕްކުރީ: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
އެޑްރެސް : http://hdl.handle.net/123456789/95
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްތޫރަ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފްސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
faiythoora 241.pdf13.87 MBAdobe PDFބައްލަވާ


ފައްވާރުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހައްގުތަކެއް ލިބިގެން ވަނީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ.